• (+251)462125955
 • SNNPRS, Hwassa Ethiopia

የዕቅድና-በጀት-ክትትል-ግምገማ

 • የመንግስት በጀት ያዘጋጃል፣ የበጀቱን አፈጻጸም ያስተዳደራል፣ ይገመግማል፤ ይቆጣጥራል፤
 • በበጀት የተደገፉ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአፈጻጸም አግባብነትን በመገምገም የክፍያ ስርዓት ተፈጻሚ እንዲሆን ያደርጋል፤
 • ወቅቱን ጠብቆ ለክልል ሴክተር መ/ቤቶች የበጀት ጥሪ ያስተላልፋል፤ የባለበጀት መ/ቤቶችን የበጀት ስሚ ያደርጋል፤
 • የቀረበውን የበጀት ጥያቄ በመመርመር በበጀት ስሚ የተሰጡትን አስተያየቶች ከሀብት ጋር በማጣጣም በበጀት ይደግፋል፤ የተደገፈውን በጀት በማጠቃለል፤ ረቂቅ የበጀት እቅድ ለሚመለከተው አካል ለአስተያየት ያቀርባል፤
 • የተሰጠውን ግብአት በማካተት ረቂቅ የበጀት እቅዱን በቢሮው በኩል ለክልሉ መንግስት ያቀርባል፤
 • የክልል ማዕከልና የአሰተዳደር ዕርከን ሴክተር መ/ቤቶች የተደለደለው በጀት አፈጻጸሙን በመከታተልና በመገምገም ለሚመለከተው አካል ርፖርቱን ያቀረባል፤
 • ለአስተዳደር እርከኖችና ለክልል መ/ቤቶች ተደልድሎ በክልሉ መንግስት የፀደቀውን የበጀት አዋጅ ያሳውቃል፤
 • ተጨማሪ የበጀት ጥያቄ በማደራጀት የበጀት ድጋፍ ያጠቃልላል፤ ሲፀድቅም ያሳውቃል፤
 •  የበጀት አዘገጃጀትና አቀራረብ መመሪያ ያዘጋጃል፤
 • በቀመር ተደልድሎ በክልሉ መንግስት የበጀት አዋጅ የፀደቀውን የአስተዳደር እርከኖች ጥቅል በጀት (Block Grant) እና የባለ በጀት መ/ቤቶች ዓመታዊ በጀት በደብዳቤ ያሳውቃል፤
 •  የፀደቀ በጀት በባለ በጀት መ/ቤት፣ በሥራ ክልፍና በወጪ መደብ ትክክለኛነታቸውን በማረጋገጥ ያፀድቃል፤ ያሳውቃል፤
 • በአይቤክስ ሲስተም ላይ በጀትን ለማደራጀት የበጀት ዓመት /Create Budget Year/ ይፈጥራል፤ የበጀት ዓመቱን የበጀት መዋቅር ያስተካክላል /Edit Budget Structure
 • ዓመታዊ በጀት በሥራ ክፍልና በበጀት ኮድ በመዘርዘር ያዘጋጃል፤ ያጠቃልላል፤
 • አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጥናት በማድረግ የበጀት መዋቅር ማሻሻያ ሀሳብ ለዘርፉ ያቀርባል፤
  • የክልል ባለበጀት መ/ቤቶችን የድርጊት መርሃ ግብር (Action Plan) ያጠቃልላል፤
 • የወጪ ጥያቄዎች በዕቅድ መከናወናቸውን ይቆጣጠራል፤
 •  የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት መርሃ ግብር (Cash Request) በማዘጋጀት ያስተላልፋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይከልሳል፤
 • የክልሉን የገቢ በጀት መረጃ በፋይናንስ ምንጭ (የፌደራል ድጎማ፣ የውስጥ ገቢ፣ ብድርና እርዳታ) በዝርዝር ሴክቶራል በሆነ መልክ በአይቤክ ሲስተም ያስተዳድራል፤
 • ከብድር እና እርዳታ የሚገኝ በጀት በትክለኛው የአበዳሪ ወይም ረጂ ድርጅት ኮድ የተመዘገበ መሆኑን ያረጋግጣል፤
 •  ዓመታዊ የካፒታልና መደበኛ በጀት በአይቤክስ ሲስተም ያፀድቃል/Approve the Budget/
  • ከዞኖችና የክልል ሴክተር መ/ቤቶች የሚመጣ የፀደቀ በጀት በትክክለኛው የሥራ ክፍልና የወጪ መደብ የተመዘገበ መሆኑን መርምሮ ያረጋግጣል፤
 •  አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የፀደቀ በጀት ወደኋላ በመመለስ /Demote the Approved Budget ያስተካክላል፤
 •  የተጨማሪ በጀትና የበጀት ዝውውር መረጃ የተስተካከለ በጀቶችን መረጃ በዝርዝር በካፒታልና በመደበኛ በጀት ትክክለኛነታቸውን መርምሮ ይመዘግባል፣ ያረጋግጣል፤ ያጠናቅራል፤
 •  የክልሉን ዓመታዊ በጀት መረጃ በዘርፍ፣ በሴክተርና በሥራ ክፍልና በወጪ መደብ በየአስተዳደር እርከኑ በፋይናንስ ምንጭ ያጠቃልላል፤
 •  ከበጀት የወጣውንና የቀረውን እንዲሁም የተስተካከለውን በጀት ያገናዝባል፤
 • የበጀት መረጃ ስርዓት ያስተዳድራል ለውሳኔ በሚመች መልኩ አደራጅቶ ተደራሽ ያደርጋል
 • የዓመታዊ በጀት መረጃን ለበጀት መፅሀፍና በጀት አዋጅ ለማሳተም በሚያመች ሁኔታ ያጠቃልላል፤ እንዲታተም በማድረግ ያሰራጫል
 •  የባለሙያዎች የአቅም ክፍተት በመለየት አቅማቸው የሚጎለብትበትን ሁኔታ ያመቻቻል አፈጻጸሙን ይከታተላል
 • በበጀትና ፋይናንስ ላይ በተዘጋጁ አዳዲስ የአሠራር ሥርዓቶች፣ ማኑዋሎችና ሶፍትዌሮች ላይ ስልጠናና ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤
 •  የሥራ ክፍሉን የሚያቀላጥፉና ውጤታማ የሚያደርጉ የአሰራር ዘዴዎችን ይቀይሳል ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል
 •  የዳይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅድና የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶችን ለቅርብ ኃላፊና ለቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገደብ ያቀርባል፣
 • ዳይሬክቶሬቱን በሚመለከቱ በተለያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ላይ በመገኘት የልምድ ልዉዉጦችንና ግንዛቤ በመቀመር በዳይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባለሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዲያከናወኑ ማድረግ፣የተገልጋዮችን እርካታ ደሰሳ ጥናት እንዲካሄድ በማድረግ የዳይሬክቶሬቱን አገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻልበት ሁኔታ ይቀይሳል፣
 • በዳይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይል በመዋቅሩ መሠረት እንዲሟላ ያደርጋል፣
 • በዳይሬክቴሩ የሚያስፈልጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዲሟላ ያደርጋል፣