• (+251)462125955
 • SNNPRS, Hwassa Ethiopia

የሶሺዩ ኢኮኖሚ ፕሮፋይል ጥናትና ጂ አይ ኤስ ዳይሬክቶሬት

የዳይሬክቶሬቱ ኃላፊነትና ዋና ዋና ተግባራት

 • በክልሉ የሚካሄዱ ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ ልማትና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም የሰላምና ደህንነት ተግባራትን በጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን  ቴክኖሎጂ በመደገፍ  ዉጤታማነታቸዉን ለማሳደግ ይሰራል፡፡
 • የጂኦስፓሻል ሲስተም አርክቴክቸር እና የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ ሥነ ምህዳር  ዲዛይን ሥራን ያስተባብራል፡፡
 • የክልሉን የሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና የጂኦስፓሻል መረጃዎችን ያደራጃል፡፡
 • በየአስተዳደር እርከኑ የሚካሄዱ የሶሽዩ-ኢኮኖሚ ፕሮፋይሎችን ዝግጅት ያስተባብራል፡፡
 • ክልላዊ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መሰረተ-ልማቶችን ሥርጭት(Urban &rural facilities and Infrastructure data)  መረጃዎችን ስታንዳርድ ኮዶችን በመጠቀም በጂኦስፓሻል ቴክኖሎጂ በመታገዝ እንዲሰበሰቡ ያደርጋል፡፡
 • የመረጃዎችን ጥራት ይቆጣጠራል፤ወቅታዊነት እና ተአማኒነትም ያረጋግጣል፡፡   
 •  የክልሉን የማኅበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚያሳዩ ’ÖL ካርታዎችን (thematic map) እና አትላሶች ያዘጋጃል፡፡
 • ለተቋማትና የሥራ ዘርፎች የሚያገልግሉ የሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና ጂኦስፓሻል መረጃዎችን ከልማት አመላካቾች(Development Indicators) ጋር ተቃኝተዉ   እንዲዘጋጁ ያደርጋል፡፡
 • በክልሉ አዳዲስ መልካዓምድር ነክ (Geo-spatial data)  Satellite Images, Arial photographs መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ዘዴዎችንና ቴክኖሎጂዎችን (GPS,GIS &RS) ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
 • በጂ.አይ.ኤስ እና ሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂ የተገኙ የሳተላይት ምስሎች (Satellite Images)  የአየር ፎቶግራፎች እንዲሁም በምድር ላይ ቅየሳና በጂ.ፒ.ኤስ የሚሰበሰቡ የጂኦስፓሻል መረጃዎችን በማጠናቀርና በመተንተን የዉሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፡፡
 • ሶፍትዌሮችን በማልማትና በማላመድ ዘመናዊ እና ደረጃውን የጠበቀ የመረጃ ማከማቻ ቋት ( Geospatial Database ) ያደራጃል፡፡
 • የክልሉን ሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና ጂኦስፓሻል ዳታ ቤዝ ደህንነትን የማስጠበቅ ስራን ያከናዉናል፡፡
 • በክልሉ የተሳለጠ የመረጃ ልውውጥ  እንዲኖር ዘመናዊ የሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና ጂኦስፓሻል መረጃ አስተዳደር ሥርዓት ይዘረጋል፡፡
 • የአሰራር ሥርዓት ትግበራን የሚያቀላጥፉ ደንቦች፣መመሪያዎችና ማኑዋሎች  እንዲዘጋጁ ያደርጋል ፤አፈጻጸማቸዉንም ይከታተላል፡፡
 • በሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና ጂኦስፓሻል መረጃዎች ዙሪያ የሚካሄዱጥናቶችን ያስተባብራል፣ የጥናትና ምርምር ዉጤቶችን መሰረት በማድረግ የዉሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፡፡
 • የጥናትና ምርምር ዉጤቶችን ሳይንሳዊ ደረጃቸዉን ጠብቀዉ እንዲታተሙ ያደርጋል፡፡
 • የባለሙያዎችን ዕዉቀትና ክህሎት ለማሳደግ የአጭር ፣ የመካከለኛ እና የረጅም ጊዜ ስልጠና የሚያገኙበትን መንገድ ያመቻቻል ፤ ያበቃል፡፡
 • የባለድርሻ አካላትን ግንዛቤ ለማሳደግ ተከታታይነት ያላቸዉን የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን  ይሰጣል፡፡ ዉጤታማነታቸዉንም ይገመግማል፡፡
 • የድጋፍና ክትትል ሥራዎችን በማጠናከር ከክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ የሶሽዮ-ኢኮኖሚ እና ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማትና ቴክኖሎጂ  አቅርቦት ዙሪያ  ምርጥ ተሞክሮዎች   እንዲመረጡ ያደርጋል፣  ልምድ እንዲቀሰምና ተቀምሮና  ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ እንዲተገበር ያደርጋል፡፡
 • የክልሉን አጠቃላይ ገጽታ የሚያሳይ መረጃን የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት አስተዳደር ስርዓትን በመጠቀም፣ በበይነ-መረብ(website)፣ በሕትመት እና በተለያዩ የመረጃ ማሰራጫ ዘዴዎች ለተገልጋዮችና የዉሳኔ ሰጪዎች ተደራሽ ያደርጋል፡፡