• (+251)462125955
  • SNNPRS, Hwassa Ethiopia

የልማት ፕሮጀክቶች ዳይሬክቶሬት

  1. በአስተዳደር እርከኖች ያለውን የልማት ክፍተትና የመልማት አቅም ጥናት ያደርጋል፤
  2. የልማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፤
  3. የካፒታል ፕሮጀክቶች ምዘናና መረጣ የህግ ማዕቀፍ ያዘጋጃል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤
  4. የካፒታል ፕሮጀክቶች ስርጭት ፍትሐዊነት የአሠራር መመሪያ ያዘጋጃል፤ ይከታተላል፤
  5. ዓመታዊ የካፒታል ፕሮጀክቶች ፕሮፋይል መረጃ ቋት (ዳታ ቤዝ) ያዘጋጃል፤
  6. የልማት ፕሮጀክቶች አዋጪነት ጥናት ያካሂዳል፤ ቅደም ተከተል በማስያዝ በበጀት እንዲደገፍ  ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል፤
  7. የሩብ ዓመት፣ የስድስት ወር እና ዓመታዊ የካፒታል ፕሮጀክቶች ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፤
  8. በካፒታል ፕሮጀክቶች የግምገማ ግኝቶች ላይ በመመስረት ግብረ መልስ ያዘጋጃል፤ ያስተላልፋል፤
  9. በተሰጠው ግብረ መልስ መሠረት ፕሮጀክቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ድጋፍ ይሰጣል፤ ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤