• (+251)462125955
  • SNNPRS, Hwassa Ethiopia

ስነ-ህዝብና ልማት ዳይሬክቶሬት

  • የተለያዩ ሥነ-ህዝብ ጉዳዮች ላይ የጥናትና ምርምር ስራዎችን  ማከናወን፤የመፍትሄ ኃሳብ  ለውሳኔ ሰጪ አካላት ማቅረብ፤
  • መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሥነ-ህዝብ ጉዳዮችን በልማት ዕቅዳቸው ውስጥ አካትተው እንዲተገብሩ ማድረግ ተፈጻሚነቱን መከታተል፤
  • የሥነ-ሕዝብ ፕሮግራም ዶክመንት ማዘጋጀት፣ በም/ቤት ማጸደቅና አፈጻጸሙን መከታተል፤
  • የሥነ-ሕዝብ  ጉዳዮችና  ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎች  እንዲሰበሰቡና እንዲተነተኑ በማድረግ ለተገልጋይ ማሰራጨት፤
  • በሥነ-ሕዝብ ዙሪያ የሚሰሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ማስተባበር GO NGO Forum መድረክ ማዘጋጀት፤
  • በየአስተዳደር እርከኑ የሥነ-ሕዝብ ም/ቤት እንዲቋቋም ማድረግና ማጠናከር፤